DRILLCON AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Perioden oktober – december 2020 (oktober – december 2019)

 • Nettoomsättning minskade med 20,3% till 80,1 Mkr (100,5)
 • EBITDA uppgick till 13,8 Mkr (23,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,2 Mkr (11,8)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 32,3 Mkr (9,7) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 kr (0,26) 

Perioden januari – december 2020 (januari – december 2019)

 • Nettoomsättning minskade med 21% till 309,1 Mkr (393,0)
 • EBITDA uppgick till 43,7 Mkr (76,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,4 Mkr (36,9)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 46,8 Mkr (54,1)
 • Valutakurs differenser har påverkat årets resultat med -3,7 Mkr 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 kr (0,83) 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Drillcon Americas slöt ett raiseborrningsavtal med Lundin Mining, Candelaria i Chile till ett värde av 40 Mkr.
 • Drillcon Scandinavia slöt ett ramavtal rörande prospekteringsborrning med Zinkgruvan AB, Lundin Group, motsvarande ett värde mellan 130–140 Mkr över 3 år.
 • Drillcon får ett genombrott på ny geografisk marknad, Irland genom avtal med Boliden Tara.
 • Rättslig process avgjord till Drillcons fördel som bidrar med cirka 6 Mkr på resultatet.

Året som helhet

 • Under det sista halvåret har nya kontrakt slutits till ett värde av cirka 500 Mkr.
 • Strukturåtgärder kopplat till Covid-19 har inneburit att rörelsekostnader minskat med 49 Mkr.
 • Fortsatt fokus på Americas med uppbyggnad av en stark lokal organisation.
 • Ny geografisk marknad, Irland med möjlig långsiktig etablering.

Effekter av Covid-19

 • Dotterbolagen har burit extra ordinära kostnader på totalt cirka 6–7 Mkr som beror på restriktioner för rörelse över landsgränser och att personal bl a har suttit i karantän.

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

 • Inget att rapportera.

Förslag på utdelning

 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,7 kr, vilket motsvarar 31,2 Mkr.

Nora 16 februari 2021

Patrik Rylander,

Drillcon AB    

VD & koncernchef

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se                                                    

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 16 februari kl 08:30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se