Beslut vid extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ) den 6 maj 2021

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 19 april 2021 att ökabolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. I enlighet med vad som offentliggjordes den 19 april 2021 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 7 maj 2021, berättigar till en teckningsrätt av serie B och att sju teckningsrätter ger rätt till teckning av två nya B-aktier. Teckningskursen har fastställts till 11 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om högst cirka 130 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 11 maj 2021 till och med den 25 maj 2021, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 3 932 863,57 kronor genom en emission av högst 11 798 591 nya B-aktier. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 7 maj 2021.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget däri som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.acrinova.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 klockan 11.00 CEST.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se  

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.