Rättelse: Acrinovas företrädesemission fulltecknad

Rättelsen avser tidigare inkorrekt förkortning ”Mkr” i ingressen avseende de medel företrädesemissionen kommer att tillföra bolaget. Korrekt förkortning är ”kr”. Förkortningen som nu är uppdaterad är markerad med kursiv i ingressen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 25 864 672 kr före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets fullt garanterade företrädesemission (”Företrädesemissionen”), som visar att 3 121 342 B‑aktier, motsvarande cirka 82 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 687 888 B‑aktier har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Således är Företrädesemissionen fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 25 864 672 kr före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Den 6 mars 2023 tillkännagav Acrinova att styrelsen, med stöd av bemyndigandet lämnat av bolagsstämman den 22 april 2022, hade beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av B-aktier om upp till cirka 26 Mkr.
 

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen uppgick till högst 3 809 230 B-aktier, varav 3 121 342 B-aktier, motsvarande cirka 82 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 687 888 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 18 procent av erbjudna aktier. Således är Företrädesemissionen fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) beräknas att vara den 26 april 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätt förväntas inledas på Nasdaq Stockholm omkring den 28 april 2023.
 

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas B-aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i de fullständiga villkor som hålls tillgängliga på Bolagets hemsida. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 3 april 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.
 

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Acrinova öka med 3 809 230 aktier, från 64 756 926 aktier till 68 566 156 aktier och aktiekapitalet öka med cirka 1 269 742,06 kr, från cirka 21 585 641,47 kr till cirka 22 855 383,53 kr.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Inga aktier eller andra värdepapper i Acrinova har blivit registrerade, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper kommer att erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom under ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant stat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) erbjuds inte aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra EU-medlemsstater, ska ett sådant erbjudande av Värdepapper bara göras i enlighet med Prospektförordningen. I andra EES-medlemsländer, som har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, ska ett erbjudande av Värdepapper bara göras i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag under en relevant nationell implementeringsåtgärd. I andra EES-medlemsstater som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, får ett erbjudande av Värdepapper endast göras i enlighet med ett tillämpligt undantag i nationell lag

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Acrinova. Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan som Acrinova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-03 08:58 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö.