Antal aktier och röster i Acrinova

Antalet aktier och röster i Acrinova AB (publ) har ändrats under april månad till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen.

Som tidigare kommunicerats, beslutade Acrinovas styrelse den 6 mars 2023, med stöd av bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 22 april 2022, om en fullt garanterad nyemission av B-aktier om upp till cirka 26 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att finansiera fortsatt tillväxt. Den 3 april 2023 meddelade Acrinova att företrädesemissionen blivit fulltecknad. Genom företrädesemissionen tillförs Acrinova 25 864 672 kr, före emissionskostnader.

Företrädesemissionen har medfört en ökning av antalet aktier i Acrinova med 3 809 230 B-aktier under april månad, från totalt 64 756 926 till 68 566 156 aktier, och en ökning av aktiekapitalet med 1 269 743,30 kr, från 21 585 641,47 kr till 22 855 384,77 kr.

Per den 28 april 2023, den sista handelsdagen i månaden, uppgick det totala antalet aktier till 68 566 156, varav 23 749 575 A-aktier och 44 816 581 B-aktier. Varje A-aktie medför tio (10) röster och varje B-aktie medför en (1) röst. Det totala antalet röster uppgick således till 282 312 331.

Informationen är sådan som Acrinova är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-28 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.