Acrinova bedöms uppfylla kraven för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier av serie A och serie B (”Aktierna”) till handel på Nasdaq Stockholm. Godkännandet förutsätter att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 16 december 2022, och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är beräknad till den 15 december 2022.

Om listbytet
Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrade kortnamn (ACRI A respektive ACRI B) och ISIN-koder (SE0015660014 respektive SE0015660030). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Aktierna upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Aktieägare i Acrinova behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

 

Styrelsen anser att listbytet och notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt steg i Acrinovas utveckling. Noteringen väntas bland annat leda till bättre förutsättningar för Acrinovas aktieägare genom att Bolagets aktieägarbas breddas och Bolaget får ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket i sin tur bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.

 

”Acrinova har utvecklats starkt sedan bolaget grundades 2014, och listbytet vi nu genomför bekräftar detta. Vi arbetar metodiskt för att skapa värde för Acrinovas aktieägare och kunder, och ser fram emot att kunna välkomna en ännu bredare ägarbas i och med att aktien framöver kommer att handlas på Nasdaq Stockholm”, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

 

Prospekt
Acrinova upprättar ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på Acrinovas hemsida, www.acrinova.se, omkring den 9 december 2022.

 

Rådgivare

Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Acrinova i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2022 kl.15.40.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.