Zoomability offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Styrelsen för Zoomability Int AB (publ) (”Zoomability” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 1 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas vid fullteckning tillföra Bolaget 12,7 MSEK före emissionskostnader.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • För varje aktie som ägdes per avstämningsdagen den 5 december 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier, fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen per unit uppgår till 10 SEK, motsvarande 2 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 28,6 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 43 procent av teckningsförbindelser (18,6 %) och garantiåtaganden (24,4 %).
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 7 december 2022 till och med den 21 december 2022.
  • Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie mätt under den period på tio handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 1 juni 2023, dock lägst 2 SEK och högst 3,50 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 14 juni 2023.
  • Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie mätt under den period på tio handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 2 januari 2024, dock lägst 3,50 SEK och högst 5,50 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO3 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 januari 2024 till och med den 15 januari 2024.

Tidsplan för Företrädesemissionen

2 december Fösta handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
5 december Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
7 – 21 december Teckningsperiod
7 – 16 december Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
7 dec – till registrering Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 december 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 1 2023.
23 december Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt hos Zoomability samt på Bolagets (https://www.zoomability.com/sv/investor-relations/), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomabilty.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.