ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) beslutar om riktad emission och företrädesemission

I enlighet med bemyndigandet från Årsstämman den 23 maj 2018 har styrelsen i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller ”Bolaget”) den 13 november 2018 beslutat att genomföra dels en riktad nyemission av aktier om cirka 25,4 MSEK (den ”Riktade emissionen”), dels en företrädesemission om cirka 12,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i båda emissionerna har fastställts till 5,50 SEK/aktie. Genom nyemissionerna möjliggörs fortsatta investeringar för att ISR:s kliniska utvecklingsprogram ska kunna nå ett flertal väldefinierade och potentiellt värdeskapande milstolpar. Dessutom stärks ägarbasen med institutionella investerare, bland annat Öhman Bank, Tellus Fonder AB samt Blue Development AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 20.07 CET.