Josab avser att söka listning hos NGM eller motsvarande marknadsplats

Då Spotlight har meddelat bolaget att man saknar kapacitet att genomlysa Josabs nyförvärv, eftersom den verksamheten bedrivs i Kina, kommer man inte att genomföra en noteringsprövning av bolaget. Josab kommer därför att avnoteras från Spotlight enligt följande motivering:

“Till följd av Bolagets förvärv av Clean [sic] Industry, är Spotlights bedömning att majoriteten av verksamheten blir hemmahörande i Kina. Det är således Spotlights samlade bedömning att Spotlights lagstadgade skyldigheter att övervaka Bolagets informationsgivning samt att upprätthålla förtroendet för Spotlight som marknadsplats, inte kan fullgöras i förevarande situation på grund av avsaknad av möjlighet till genomlysning och transparens.”

Josab respekterar Spotlights ståndpunkt att man har svårt att analysera utländska verksamheter och jurisdiktioner även om detta beslut inte är förenligt med tidigare kommunikation från Spotlight angående noteringsprövning. Vi hoppas att Spotlight i sinom tid bygger upp sin verksamhet till den grad att man kan utföra sådana, för en marknadsplats, nödvändiga analyser.

Josab avser att ansöka om listning på Nordic Growth Market, (NGM), eller motsvarande marknadsplats.

Sista dag för handel på Spotlight kommer att vara 15 mars 2022.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 januari 2021.

Stockholm den 24 januari 2022

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell                                                                 

Styrelseordförande                                                                                                

  Tele: +46 (0)705 772595