JOSAB Kommuniké från årsstämman 2018 i Josab International AB (JOSA) (Aktietorget) 2018-05-07.

Josab International AB höll under måndagen den 7 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017.

Verkställande direktören Johan Gillgren redogjorde för det gångna verksamhetsåret och bolagets

framtidsplaner samt svarade på frågor från deltagande aktieägare. Under stämman fattades

följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017.

Disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017, och

att bolagets ansamlade resultat 36.393.283 överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse.

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde Zhu Yongjun, Cai Jian Wen, Johan Gillgren, Henry Koskela, Stefan Östlundh och Per-Olof Seeman såsom styrelseledamöter, den sistnämnda såsom oberoende ledamot.

Styrelsearvode.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode skulle utgå med 2 prisbasbelopp vardera till de 3 externa styrelseledamöterna.

Revisorer.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Victor Lindhall såsom ansvarig revisor (ny).

Ändring av bolagsordning.

Årsstämman godkände ändringen av bolagets bolagsordning avseende ny firma ”Josab Water Solutions AB” samt ändring av gränserna för Aktiekapitalet till lägst kronor 4.000.000 och högst 16.000.000, och antalet aktier till lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Bemyndigande.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma genomföra nyemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 10.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock det högsta antal aktier som är tillåtet enligt bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

Stockholm 2018-05-07

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Gillgren

VD

+46 8 121 389 00

johan.gillgren@josab.com