Kallelse till årsstämma i My Beat AB

Aktieägarna i My Beat AB, 556988-7556, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 september 2022 kl. 10.00, Kapellansgatan 12B, 714 35 Kopparberg. 

Rätt att delta och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska 

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 september 2022, och 
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 22 september 2022 skriftligen till My Beat AB, Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro. Anmälan kan också göras per telefon 0047 906 92 993 eller per e-post olav@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 20 september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 22 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m.  

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster 

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 335 747 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.  

Förslag till dagordning 

  1. Stämmans öppnande.  
  2. Val av ordförande på stämman. 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  4. Val av en eller två justeringspersoner. 
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  6. Godkännande av dagordning. 
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse, samt koncernrevisionsberättelse och koncernredovisning. 
  8. Beslut om 

a)     Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernrevisionsberättelse och koncernredovisning; 

b)     Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 

c)                           Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer, 

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. 

11. Stämmans avslutas.  

Beslutsförslag i korthet: 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)  

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022. 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 9) 

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till bolagets styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10) 

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Tore Kristoffersen, Claes Gunnar Gunnarsson, Olav Kalve och Rolv-Erik Spilling omväljs som styrelseledamöter. Vidare har aktieägare i bolaget meddelat att man föreslår att Maria Kristina Coulis omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås val av Olav Kalve. 

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Anders Båsjö, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

Personuppgifter  

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Övrigt 

Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro, och på bolagets hemsida www.mybeat.se senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till My Beat AB, Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro, eller per e-post till olav@mybeat.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos My Beat AB, Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro och på www.mybeat.se, senast två (2) veckor efter att frågan har kommit bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. 

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service ochh har erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.