Kallelse till årsstämma i SHT Smart High-Tech AB

Aktieägarna i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434, ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma tisdag den 10 maj kl 17.00 på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, i Göteborg.

Aktieägare ska för att få delta i årsstämman:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 2 maj 2022, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndag den 2 maj enligt något av följande alternativ:

Post: SHT Smart High-Tech AB, Kemivägen 6, 412 58  GÖTEBORG

Tel: 076-94 89 996

E-post: info@sht-tek.com

Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr., samt registrerat innehav, dels anmält antal biträden (högst två) som aktieägare avser medföra till årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 maj 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämma. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tiden för stämman till 13 500 000 aktier och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 26 100 000 röster.

Förslag till dagordning för årsstämman

1.    Stämman öppnas

2.    Val av ordförande vid stämman.

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.    Framläggande och godkännande av dagordning.

5.    Val av justeringsmän.

6.    Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.    Beslut

а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9.    Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

10.  Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.

11.  Beslut om att införa ett optionsprogram för nyanställd personal i ledande befattningar.

12.  Bemyndigande till styrelsen, eller till den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

13.  Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag:

Punkt 9. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode

Till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett styrelsearvode om vardera två prisbasbelopp och till styrelseordförande utgår ett arvode om fyra prisbasbelopp för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.

Punkt 10. – Val av styrelseledamöter, suppleant och revisor

Ägare med motsvarande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår omval av Johan Liu som styrelseordförande, Anders Andersson, Mats Augurell, Bill Brox och Henric Rhedin som styrelseledamöter. Därutöver väljs Natalie Liu till suppleant i styrelsen.

Att så som revisor i bolaget föreslås att revisionsbolaget GrantThornton AB, med huvudansvarig revisor Magnus Leijon väljs till revisor.

Punkt 11.  Styrelsens förslag till optionsprogram
Förslaget innebär att högst 135 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av sju nyanställda personer i ledande befattningar. Det föreslagna optionsprogrammet innebär en utspädning om maximalt 1 procent av antalet aktier om samtliga teckningsoptioner nyttjas.

Teckningstiden för optionerna skall vara från och med den 10 maj till och med den 16 maj 2022. Betalning ska erläggas senast den 1 juni 2022. För varje teckningsoption skall betalning ske till marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen den 10 maj 2022. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 6 750 kronor. Den kurs, till vilken teckning av aktier ska ske, ska uppgå till 40 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från och med den 1 juli 2023 till och med den 1 juli 2026. Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier.

Fördelning sker av styrelsen till nyanställda personer i ledande befattningar med högst 135 000 teckningsoptioner. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar samt skapa delaktighet och engagemang i bolagets utveckling.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kemivägen 6 i Göteborg samt på bolagets hemsida www.sht-tek.com senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i april 2022

SHT Smart High-Tech AB

STYRELSEN

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.