Idag inleds anmälningsperioden i Inuheat Group AB (publ):s noteringsemission

Idag inleds anmälningsperioden i Inuheat Group AB (publ):s (”Inuheat” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Anmälningsperioden pågår till och med den 26 april 2022. Noteringsemissionen kan initialt tillföra Bolaget högst cirka 36,4 MSEK, och under Q1 2023 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 34,6 MSEK genom optionsinlösen. Inuheat har på förhand skriftligen avtalat om cirka 43,95 procent av den initiala delen av Noteringsemissionen genom teckningsförbindelser. Prospekt samt teaser finns tillgängliga via Bolagets hemsida (www.inuheatgroup.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Anmälan om förvärv av units sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i Noteringsemissionen.

INUHEAT® erbjuder textila komponenter som sömlöst kan integreras i plagg och göra dem förberedda att förse användaren med aktiv värme med hjälp av INUHEAT®s elektronik. Inuheat har genomfört ett omfattande arbete kopplat till Bolagets affärs- och distributionsmodell med målsättningen att nå lönsamhet på lägre volymer. Under 2021 utförde Bolagets ledning med hjälp av en extern partner en marknads- och konkurrensanalys, primärt riktad mot outdoorsegmentet, som tydligt visar att det finns en marknad för Inuheats produkter. Marknadsundersökningen visar att Inuheats marknad förväntas växa dubbelt så snabbt som den övriga accessoarmarknaden de kommande åren[1]. Bolaget har en affärsmodell som ett s.k. ”premiumvarumärke”, vilket i INUHEAT®s fall definieras som fokus på stabilitet och hög kvalitet. Under vintersäsongen 2021/2022 lanserade fyra varumärken (Hestra, Seger, Monnet Sports och Rohner) produkter tillsammans med INUHEAT® i Europa och Nordamerika. Bolaget ser en god efterfrågan på produkterna och produktionen av de Powerpacks, som också säljs av Bolaget, för innevarande vintersäsong är slutsålt.

I syfte att tillföra rörelsekapital och skapa förutsättningar för att bibehålla önskvärd expansionstakt genomför Inuheat nu Noteringsemissionen, som avser en emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner). För fullständig information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Noteringsemissionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser finns att tillgå på Bolagets (www.inuheatgroup.se), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Noteringsemissionen i sammandrag

Teckningstid: 12 april – 26 april 2022.

Teckningskurs: 28,40 SEK per unit, vilket motsvarar 7,10 SEK per aktie.

Units: En (1) unit består av fyra (4) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 160 units (motsvarande 4 544 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 121 720 aktier, motsvarande cirka 36,4 MSEK, före emissionskostnader. Av dessa 36,4 MSEK avser cirka 1,4 MSEK den kompensation som brygglånegivare erhåller för det brygglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som således ej innebär kapital för Bolaget, kvittas mot units i erbjudandet, tillsammans med brygglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 29,4 MSEK.

Antal aktier innan emissionen: 6 996 721 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 49,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 16 MSEK, motsvarande cirka 43,95 procent av den initiala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight Stock Market: Aktien och teckningsoptioner av serie TO 2 är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 maj 2022.

ISIN-kod: ISIN-kod för aktier: SE0017160864, ISIN-kod för teckningsoptioner TO 2: SE0017768583.

Teckningsoptioner: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 7,10 – 9,00 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 12 januari – 2 februari 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer Bolaget att erhålla cirka 34,6 MSEK före emissionskostnader.

Investerarpresentationer och IPO-film

Bolaget kommer den 13 april kl. 10:00 att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med FinWire Media. Se nedan för mer information.

Datum och tid: 13 april 2022, kl. 10.00

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/inuheat/inuheat-ipo-presentation/

[1] HuginBiz 2021, Market Potential Analysis