Inuheat Group AB (publ) godkänns för notering och offentliggör prospekt

Inuheat Group AB publ) (”Inuheat” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat av erforderlig ägarspridning samt att Inuheat uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även det prospekt som granskats och godkänts av Finansinspektionen. Noteringsemissionen, som uppgår till initialt cirka 36,4 MSEK och ytterligare cirka 34,6 MSEK hänförligt till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2, har en teckningsperiod som inleds den 12 april 2022 och avslutas den 26 april 2022. Inuheat har på förhand skriftligen avtalat om 43,95 procent av den initiala delen av Noteringsemissionen genom teckningsförbindelser. Prospektet finns tillgängligt via Bolagets (www.Inuheatgroup.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer.

VD Tobias Palmgren kommenterar:

Marknaden för värmeprodukter växer dubbelt så snabbt som övriga outdoormarknaden. Möjligheten att vara ute längre utan att frysa är starkt efterfrågad vilket bekräftas av våra kunder. Vårt mål att etablera HEAT READY som en premiumfunktion på marknaden ligger därför helt rätt i tiden.

HEAT READY, värmeförberedda produkter, innebär att våra varumärkespartners säljer sina produkter med våra värmepaneler och/eller värmegarn implementerade. INUHEAT tillhandahåller elektroniken för aktiv värme separat. Konsumenten använder samma elektronik oavsett HEAT READY-produkt (att likna vid de koncept som finns för t ex handverktyg). Tillsammans med vår digitala plattform har vi säkerställt att vi kan förbättra produkterna kontinuerligt och dessutom förse användaren med en i segmentet omatchad nivå av kundsupport! Med börsnoteringen hoppas vi få nya långsiktiga ägare som vill vara en del av vår resa samt även öka medvetenheten om INUHEAT och HEAT READY – för ökad komfort och välbefinnande.

Bakgrund och motiv till Noteringsemissionen

Inuheat har genomfört ett omfattande arbete kopplat till Bolagets affärs- och distributionsmodell med målsättningen att nå lönsamhet på lägre volymer. Under 2021 utförde Bolagets ledning med hjälp av en extern partner en marknads- och konkurrensanalys, primärt riktad mot outdoorsegmentet, som tydligt visade att det finns en marknad för Inuheats produkter. Marknadsundersökningen visar att Inuheats marknad förväntas växa dubbelt så snabbt som den övriga accessoarmarknaden de kommande åren[1]. Bolaget har en affärsmodell som ett s.k. ”premiumvarumärke”, vilket i INUHEAT®s fall definieras som fokus på stabilitet och hög kvalitet. INUHEAT® har textila komponenter som sömlöst kan integreras i plagg och göra dem förberedda att förse användaren med aktiv värme med hjälp av INUHEAT®s elektronik. Under vintersäsongen 2021/2022 lanserade fyra varumärken produkter tillsammans med INUHEAT® i Europa och Nordamerika. Dessa var Hestra, Seger, Monnet Sports och Rohner. Hestra erbjuder marknadens tunnaste linerhandske med värme som smidigt kan användas tillsammans med Hestras övriga tjockare handskar eller på egen hand. Seger, Monnet och Rohner lanserade skidstrumpor med INUHEAT®s teknik som stickas in i tådelen. Bolaget ser en god efterfrågan på produkterna och produktionen av Powerpacks för innevarande vintersäsong är slutsålt.

I syfte att tillföra rörelsekapital och skapa förutsättningar för att bibehålla önskvärd expansionstakt genomför Inuheat nu Noteringsemissionen, som avser en emission av units (aktier och teckningsoptioner). Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det prospekt som idag, den 8 april 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.inuheatgroup.se), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor i samband med teckningstidens inledande den 12 april 2021.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid: 12 april – 26 april 2022.

Teckningskurs: 28,40 SEK per unit, vilket motsvarar 7,10 SEK per aktie.

Units: En (1) unit består av fyra (4) aktier och tre (3) vederlagsfri teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 160 units (motsvarande 4 544,00 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 121 720 aktier, motsvarande cirka 36,4 MSEK, före emissionskostnader. Av Dessa 36,4 MSEK avser cirka 1,4 MSEK den kompensation som brygglånegivare erhåller för det brygglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som således ej innebär kapital för Bolaget, kvittas mot units i erbjudandet, tillsammans med brygglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 29,4 MSEK.

Antal aktier innan nyemissionen: 6 996 721 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 49,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 16 MSEK, motsvarande 43,95 procent av den initiala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight Stock Market: Aktien och teckningsoptioner av serie TO 2 är planerade att noteras på Spotlight Stock Market. Första dagen för handel är beräknad att bli den 9 maj 2022.

ISIN-kod: ISIN-kod för aktier: SE0017160864, ISIN-kod för teckningsoptioner TO 2: SE0017768583.

Teckningsoptioner: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 7,10 – 9,00 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 12 januari – 2 februari 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer Bolaget att erhålla cirka 34,6 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Inuheat i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Inuheat, vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, VD

Telefon: +46 (0) 709 12 09 06

E-post: tobias.palmgren@inuheat.com

Hemsida: www.Inuheatgroup.se

Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.

[1] HuginBiz 2021, Market Potential Analysis