KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Power & Tower Holding AB (publ), 559086-3451, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 juni 2019, kl. 10.00. På grund av Coronakrisen kommer denna stämma att hållas online via poströstning. 

Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och rösträtts-registrerad i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken senast fem vardagar före bolagsstämman och dels anmäla sitt deltagande per post till Power & Tower Holding AB (publ), c/o BTR accounting, Grev Turegatan 21, 11438 Stockholm senast den 24 juni 2020, alternativt via mail till info@powertower.se

Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt adress, telefonnummer och mailadress. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 29 juni 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.
Komplett underlag för beslut i olika frågor kommer att skickas ut efter att anmälan har inkommit.

Stockholm den 29 maj 2020

Styrelsens ordförande i Power & Tower Holding AB (publ)

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
d) bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission enligt bilaga 1.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter.
11.Övriga frågor
12. Stämmans avslutande