Kallelse till extra bolagsstämma i Fractal Gaming Group AB (publ)

Aktieägarna i Fractal Gaming Group AB (publ), org. nr 559080-2970, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen 22 juli 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller närvara genom ombud kommer inte att äga rum. Fractal Gaming Group AB (publ) välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan.

Förutsättningar för att delta vid bolagsstämman

För att äga rätt att, genom förhandsröstning, delta vid stämman ska aktieägare

dels               vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 14 juli 2021,

dels               anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 juli 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 14 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter onsdagen den 14 juli 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.fractalgaminggroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med e-post till AGM@fractal-design.com. Formuläret kan även skickas med post till Fractal Gaming Group AB (publ), Datavägen 37B, 436 32 Askim. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas med post till Fractal Gaming Group AB (publ), Datavägen 37B, 436 32 Askim eller med e-post till AGM@fractal-design.com, senast måndagen den 12 juli 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Fractals huvudkontor på Datavägen 37B, 436 32 Askim och på www.fractalgaminggroup.se senast lördagen den 17 juli 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två justeringspersoner
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  7. Fastställande av styrelsearvode till ny styrelseledamot
  8. Val av ny styrelseledamot

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Rikard Lindahl, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Carl Armfelt, representerande TIN Fonder, eller, vid hans förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Fastställande av antalet ledamöter (punkt 6)

Litorina IV L.P föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex (utan suppleanter).

Fastställande av styrelsearvode (punkt 7)

Litorina IV L.P föreslår att ersättning till den styrelseledamot som väljs vid extra bolagsstämman ska vara 150 000 kronor (på årsbasis), och att ersättning till denna ska utgå i proportion till längden av styrelseledamotens mandattid för tiden från det att valet av denna har verkan till slutet av nästa årsstämma.

Val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Litorina IV L.P föreslår nyval av Ola Nilsson som styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma.

För information om styrelseledamoten som föreslagits till val hänvisas till nedan samt Bolagets webbplats.

Ola Nilsson

Född 1969. Civilekonom. Ola Nilsson är Chief Experience Officer (chef för funktionen Consumer Experience) och Executive Vice President för Aktiebolaget Elextrolux, samt aktiv i Elextrolux’ koncernledning sedan 2016. Han har tidigare innehaft ledande befattningar inom Electrolux, inkluderande chef för affärsområdet Hemmiljö och småapparater, chef för tvättprodukter inom Vitvaror EMEA och chef för Dammsugare och småapparater i Asien/Stillahavsområdet.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 29 119 500 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Fullständiga förslag m.m.

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget på Datavägen 37B, 436 32 Askim och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida www.fractalgaminggroup.se. Övriga handlingar finns tillgängliga hos bolaget på ovan nämnd adress samt på bolagets hemsida, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Stockholm i juni 2021

Fractal Gaming Group AB (publ)

Styrelsen