Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i Mobiplus AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen kommer föreslå för stämman att genomföra en emission, detta för att förbättra bolagets finansiella ställning och investera i programvaruutveckling. Emissionen kommer föreslås ske med företrädesrätt till befintliga aktieägare och företrädesrätt sker i förhållande till det antal aktier som innehavs.

Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), org.nr 556823-2465 (“Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Ekonomivägen 6 i Askim.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels senast tisdagen den 19 maj 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast tisdagen den 19 maj 2020. Anmälan ska ske skriftligt till MobiPlus AB (publ), Ekonomivägen 6, 436 33 Askim, märkt “Extra bolagsstämma 2020” eller genom e-post till ekonomi@mobiplus.se, med rubrik “Extra bolagsstämma 2020”.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud (högst två) eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 19 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman skickas till MobiPlus AB, Ekonomivägen 6, 436 33 Askim. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mobiplusgroup.se.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av förslag till dagordningen

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om att upphäva det av extra bolagstämman den 13 februari 2020 fattade beslutet att anta ny bolagsordning

8. Beslut om

i.  att upphäva det av extra bolagsstämman den 13 februari 2020 fattade beslutet om företrädesemission; och

ii. företrädesemission

9. Bolagsstämmans avslutande

 

Styrelsens förslag till beslut

Ärende 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Anders Strid ska väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Ärende 7 – Styrelsens förslag till beslut om att upphäva det av extra bolagstämman den 13 februari 2020 fattade beslutet att anta ny bolagsordning

Till följd av att extra bolagsstämmans beslut den 13 februari 2020 om att ändra bolagsordningen har klandrats genom talan vid allmän domstol föreslår styrelsen att det beslutet upphävs.

Ärende 8 – Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

(i) Till följd av att extra bolagsstämmans beslut den 13 februari 2020 om företrädesemission har klandrats genom talan vid allmän domstol föreslår styrelsen att det beslutet upphävs.

(ii) Styrelsen föreslår istället att extra bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 241 445,625 kronor genom nyemission av högst 9 931 565 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara tisdagen den 2 juni 2020.

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ska berättiga till fem (5) nya aktier.

3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de eventuella emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 8 juni 2020 till och med den 25 juni 2020, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

5. Teckningskursen ska vara 0,60 kronor per aktie, och har bestämts på marknadsmässiga villkor.

6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning inom den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista, varvid betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Betalning ska ske kontant eller genom kvittning av fordran på Bolaget. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § och 7 § aktiebolagslagen.

Övrig information

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till företrädesemission enligt ärende 8 ovan framgår i sin helhet av kallelsen, anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget senast två veckor före stämman på ovanstående adress. Ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Göteborg, 2020-05-11
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

 

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11/5 2020.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.