Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB

Aktieägarna i My Beat AB, 556988–7556, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 november kl 10.00, Kapellansgatan 12B, 714 35 Kopparberg. 

Rätt att delta

Aktieägarna som önskar delta i extra bolagsstämman:

  • Ska vara införd i den av styrelsen förda aktieboken torsdagen den 27 oktober 2022,
  • Ska anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 31. oktober 2022 skriftligen till My Beat AB, Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro. Anmälan kan också göras per e-post till olav@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägarenundertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning: 

  1. Val av ordförande på stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Styrelsens förslag till beslut om att vidareföra tidigare mandat för styrelsen att besluta om emissioner.
  7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa ordinära årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.   

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämma.  

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av styrelsen förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Övrigt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om upplysning som görs skriftligen per e-post inför stämman ska skickas till tore@mybeat.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos My Beat AB, Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro, senast två veckor efter att frågan har kommit Bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Ljusnarsberg i 18 oktober 2022

My Beat AB

STYRELSEN

Fler artiklar om My Beat AB