Kallelse till extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr: 559024–8372, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2023 kl. 14.00 i på bolagets kontor, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 mars 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast den 10 mars 2023 skriftligen till Stayble Therapeutics AB, "Extra bolagsstämma", Arvid Hedvalls Backe 4, 411 33, Göteborg eller via e-post till andreas.gerward@stayble.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 10 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.staybletherapeutics.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till
13 846 924 aktier och 13 846 924 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma.
 8. Stämman avslutas.

 

Beslutsförslag i korthet:

 

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma (punkt 7)

 

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 2 571 571,60 kr kronor genom nyemission av högst 19 781 320 aktier.

 

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 

 

 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nya aktier. 
   
 2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 21 mars 2023. Även annan kan teckna i emissionen. 

 

 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,78 kronor kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

 

 1. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 24 mars 2023 till och med den 12 april 2023. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

 

 1. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

  I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier.

  I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat.

  I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning

I fjärde hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana som har ingått s.k. bottengarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. 
   
 2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

 

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

 

Övrigt

Erforderliga handlingar och fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Arvid Hedvalls Backe 4, 411 33, Göteborg, och på bolagets hemsida www.staybletherapeutics.com senast två (2) veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning kan göras skriftligen till Arvid Hedvalls Backe 4, 411 33, Göteborg eller per e-post till andreas.gerward@stayble.se.

 

Göteborg i februari 2023

Stayble Therapeutics

STYRELSEN

 

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolagets har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas Ib-studie inom LDH.

 

 Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Fler artiklar om Stayble Therapeutics