Kallelse till extra bolagsstämma i Vultus AB

Aktieägarna i Vultus AB, org.nr. 559074-4313, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 augusti 2022 kl. 11:00 på Scheelevägen 15 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 juli 2022, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 28 juli 2022 skriftligen till Vultus AB, Scheelevägen 15, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 070-725 97 01 eller per e-post kontor@vultus.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 26 juli 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 28 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.vultus.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 4 470 020 stycken aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 4 470 020 stycken röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Styrelsens förslag till beslut om att justera stämmans beslut avseende teckningsoptioner av serie TO 2
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Per Hökfelt utses att som ordförande leda extra bolagsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och avgivna röster.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår att Malin Stavlind och Björn Lundsten, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Styrelsens förslag till beslut om att justera stämmans beslut avseende teckningsoptioner av serie TO 2 (punkt 7)

Stämman beslutade den 4 april 2022 att emittera 677 688 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av en ny aktie vardera. Bolaget tecknade teckningsoptionerna med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till bolagets aktieägare. För att erhålla en teckningsoption krävs ett innehav av 8 aktier på avstämningsdagen.

Med anledning av ett administrativt fel, där man har räknat på ett för högt antal aktier, föreslår styrelsen att stämman justerar beslutet så att det krävs ett innehav om sju aktier på avstämningsdagen för att erhålla en teckningsoption av serie TO 2.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 15, 223 63 Lund samt på bolagets hemsida www.vultus.se senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).  Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till kontor@vultus.se eller med brev till Vultus AB, Scheelevägen 15, 223 63 Lund. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Vultus AB, Scheelevägen 15, 223 63 Lund och på www.vultus.se, senast två veckor efter att frågan har kommit bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

_______________________

Lund i juli 2022

Vultus AB

STYRELSEN

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.