Katalysen Ventures AB: Kallelse till 2023 årsstämma i Katalysen Ventures AB (publ)

Aktieägarna i Katalysen Ventures AB (publ), org. nr 556729-9812, kallas härmed till årsstämma i Katalysen Ventures lokaler på Birger Jarlsgatan 22 i Stockholm, torsdagen den 27 april 2023 kl. 17.30.

Summary in English

The shareholders in Katalysen Ventures AB (publ), org. no. 556729-9812, are hereby notified of the company's 2023 Annual General Meeting, to be held at the company's premises at Birger Jarlsgatan 22 in Stockholm, Thursday, April 27, 2023 at 17.30. Shareholders who wish to participate in the AGM shall be registered in the Euroclear share registry by the 19th of April 2023. For full information in English, contact Katalysen Ventures on ad@katalysen.com.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2023.

För att underlätta registreringen vid årsstämman bör anmälan att delta på årsstämman ske till bolaget senast fredagen den 21 april 2023 med post till Katalysen Ventures AB (publ), ”Årsstämma”, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm eller via e-post till ad@katalysen.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 21 april 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud och fullmaktsformulär

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Sådant formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.katalysen.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling uppvisas. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast fredagen den 21april 2023. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkningen;
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 11. Val till styrelsen och revisorer
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7(b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 88 707 104 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 33 procent av aktierna och rösterna i bolaget (”Förslagsställarna”) föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till samtliga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val till styrelsen och revisorer

Förslagsställarna föreslår att Heinrich Weber, Peter Almberg, Thomas Liljeton, Ann-Sophie Hesser, Dominique Belloin och Aline Reichenberg Gustafsson omväljs som styrelseledamöter och att Heinrich Weber omväljs som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida (www.katalysen.com).

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Kangas fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

For more information on Katalysen Ventures, please contact:
CEO Peter Almberg
Phone: +46 76 860 37 00
E-mail: contact@katalysen.com
Web: 
www.katalysen.com

About Katalysen Ventures AB (publ):
Katalysen Ventures is a publicly listed venture developer that advances early-stage ventures as an active partner by providing hands-on expertise, capital, experience and access to networks. Katalysen operates via its team of venture developers out of offices in Stockholm, Geneva, and San Francisco and has so far invested its expertise and capital in 26+ early-stage ventures.