Kommuniké från extra bolagsstämma i Kiliaro AB den 30 mars 2023

Kiliaro AB höll idag den 30 mars 2023 en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna styrelsens förslag till apportemission av aktier samt styrelsens beslut om företrädesemission. 

Beslut som apportemission av aktier
Bolaget ingick den 13 mars 2023 avtal med Sezgi Abat och Hasan Emre Abat (”Säljarna”) om att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i det turkiska bolaget Sosyopix İnternet Hizmetleri A.Ş. (”Sosyopix”). Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna ska erläggas genom att Säljarna (i) erhåller kontant betalning motsvarande 3 875 000 EUR vilket kommer att erläggas under en period om 24 månader, (ii) erhåller kontant betalning motsvarande 359 761 EUR vilket kommer baseras på värdet av Sosyopix lager per den 31 januari 2023, och som kommer erläggas under en period om tolv månader, samt (iii) tecknar samt tilldelas 6 200 446 nya aktier i Bolaget till ett värde av 11 284 812 SEK, motsvarande cirka 990 417 EUR. Därutöver har Säljarna rätt till en kontant tilläggsköpeskilling baserad på Sosyopix EBITDA enligt den fastställda resultaträkningen för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025.

Mot bakgrund av ovan beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 6 200 446 aktier till Säljarna mot betalning med apportegendom bestående av samtliga aktier i Sosyopix. 
 

Det värde som apportegendomen upptagits till i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen uppgår till 59 535 679 SEK. Värdet på aktierna motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,820000045158042 SEK. Teckningskursen är baserad på det volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North Growth Market där Bolagets aktie handlas) för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna före den 13 mars 2023. Det slutliga värde till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning samt teckningskursen kommer dock, i enlighet med tillämpliga redovisningsregler, att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen vid den s.k. transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värde som anges i styrelsens redogörelse. 

Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av Sosyopix framgår av Bolagets pressmeddelande den 13 mars 2023.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Den 13 mars 2023 beslutade styrelsen om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Kiliaros aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen var villkorat av bolagsstämmans godkännande, och en extra bolagsstämma godkände idag styrelsens beslut om Företrädesemissionen. 

Med beaktande av apportemissionen, innebär emissionsbeslutet att Kiliaros aktiekapital ökas med högst 1 518 052,8 SEK, från 1 505 575,4 SEK till högst 3 023 628,2 SEK, genom utgivande av högst 15 180 528 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Kiliaro att uppgå till högst 30 236 282 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesmissionen kommer, med beaktande av effekterna av apportemissionen, att få sin ägarandel utspädd med cirka 71 procent av kapitalet och rösterna vid fullteckning, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. 

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 april 2023. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tolv (12) nya aktier i Kiliaro. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. 

Teckningskursen har fastställts till 1,35 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesmissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Kiliaro cirka 20,5 MSEK före transaktionskostnader. 

Nettoemissionslikviden avses användas till att säkerställa finansiering för genomförandet av förvärvet av Sosyopix. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av Sosyopix framgår av Bolagets pressmeddelande den 13 mars 2023.

Information om extra bolagsstämman 30 mars 2023
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.kiliaro.com.  

 

Stockholm den 30 mars 2023

Kiliaro AB

För vidare information, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD Kiliaro AB
Tel: +46 72 33 33 026
E-post: elie@kiliaro.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
30 mars 2023, kl. [14:30] CEST.