Idag inleds nyttjandeperioden för Kiliaro AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

Idag, den 12 september 2022, inleds nyttjandeperioden för Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission av units i augusti/september 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 26 september 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Kiliaro till en kurs om 6,60 SEK per aktie. Genom fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kan Bolaget tillföras cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader. Ett informationsblad och anmälningssedel finns tillgängliga på Kiliaros (www.kiliaro.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Information om teckningsoptioner av serie TO 1

Kiliaro genomförde i augusti/september 2021 en emission av units bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 1 573 382, som under nyttjandeperioden 12 september 2022 till och med den 26 september 2022 ger innehavare möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 6,60 SEK per aktie. Genom utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Kiliaro tillföras totalt cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader.

Antalet utestående aktier i Kiliaro före utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 8 855 308. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Kiliaro att öka med 1 573 382 aktier, från 8 855 308 aktier till 10 428 690 aktier och aktiekapitalet öka med 157 338,20 SEK, från 885 530,80 SEK till 1 042 869,00 SEK. Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 15,09 procent.

Ett sammanfattande informationsblad om Kiliaros teckningsoptioner av serie TO 1 och anmälningssedel finns tillgängliga på Kiliaros (www.kiliaro.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

  • Nyttjandeperiod: 12 – 26 september 2022.
  • Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) nya aktie i Kiliaro till en kurs om 6,60 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 1 573 382 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 som vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader.

Viktiga datum

  • 12 september 2022: Nyttjandeperioden inleds.
  • 22 september 2022: Sista dag för handel med teckningsoptioner.
  • 26 september 2022: Nyttjandeperioden för teckningsoptioner slutar.
  • 30 september 2022: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad.
  • 21 oktober 2022: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För vidare information, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD Kiliaro AB
Tel: +46 72 33 33 026
E-post: elie@kiliaro.com

Certified adviser
Svensk kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Kiliaro startades 2015 och är ett svenskt tech-bolag som tillhandahåller en social bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst. Tjänsten gör det möjligt att automatiskt spara och dela dina livsminnen, samt möjliggör social integration kring innehållet. Kiliaro är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med kortnamnet KILI.