Katalysen Ventures AB (publ) godkänns för notering och offentliggör memorandum

Katalysen Ventures AB (publ) (”Katalysen” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat av erforderlig ägarspridning samt att Katalysen uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande nyemission (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Beslut om Noteringsemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2021. Bolaget offentliggör härmed även memorandum för Noteringsemissionen, som kan tillföra Bolaget totalt cirka 11 MSEK. Anmälningsperioden inleds på fredagen den 25 mars 2022 och avslutas den 10 april 2022. Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets (www.katalysen.com), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor från och med den 25 mars 2022, då anmälningsperioden inleds.

Katalysen hjälper tillväxtbolag att växa och ökar sannolikheten för dem att lyckas genom att tillföra rätt expertis och erfarenhet, samt minska risken för investerare i dessa tidiga skeden. Vi samarbetar både med bolagen och dess investerare eftersom vi är av uppfattningen att samarbete leder till bättre resultat. För att erhålla så god avkastning som möjligt jobbar vi mycket med långsiktiga optioner, vilket ger oss önskad hävstång. Eftersom vi har varit verksamma i mer än fem år har vi lyckats bygga upp en portfölj på över 25 bolag, vilket ger oss önskad riskspridning. I vår mening är Sverige bäst i världen på att skapa hållbara bolag och har ett ekosystem som gör detta möjligt. Vi har lagt grunden och nu ska vår tillväxtsresa påbörjas på allvar. Det är till denna resa vi nu bjuder in allmänheten. Ni är välkomna!, säger Peter Almberg, Katalysen Ventures VD och grundare.

Bakgrund och motiv

Katalysen grundades 2007 av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg och etablerades som en så kallad ”venture developer” år 2015. I dag består Katalysen av elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Fram till idag har Katalysen investerat sin expertis och sitt kapital i 25 verksamheter.

Genom att addera en kombination av aktiv expertis samt finansiellt kapital sänker Bolaget risker samt ökar sannolikheten för att fler kundbolag och deras investerare skall lyckas. Dessa kundbolag befinner sig i regel i tidiga skeden, med en bolagsvärdering omkring 30–300 MSEK. I utbyte mot expertis samt finansiellt kapital erhåller Katalysen aktier samt aktieoptioner, i regel i form av teckningsoptioner utställda av kundbolaget. Optioner ger Katalysen ökad hävstång utan belåning, och ett portföljbolag som ser en 3X värdeökning kan tack vare optioner ge Katalysen en avkastning upp till 12X.

Motivet bakom erbjudandet och noteringen på Spotlight Stock Market är att fortsätta skapa aktieägarvärden genom att på ett strukturerat sätt addera expertis samt finansiellt kapital till bolag i tidiga skeden. Genom emissionslikviden avser Katalysen bland annat att expandera teamet och därmed den expertis som erbjuds kunder, addera mer finansiellt kapital i nya kunder samt fortsatt stötta den nuvarande portföljen. Noteringsemissionen är också avsedd att stärka rörelsekapitalet. Noteringen skapar i sin tur bland annat utökade möjligheter för god marknadsföring av såväl Bolaget som dess tjänster. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar att hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas. En notering bidrar också till att eventuella förvärv av andra bolag underlättas, samtidigt som allmänheten erbjuds möjlighet till exponering mot onoterade bolag som annars kan vara svåra att nå. En investering i Katalysen kan därför vara en möjlighet för diversifiering av en individs totala investeringsportfölj. Bolagen som Katalysen investerar i kännetecknas generellt av relativt hög risk.

Katalysen har idag, den 24 mars 2022 godkänts för notering förutsatt att Noteringsemissionens lägsta gräns samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Mer information om Katalysen och erbjudandet presenteras i det memorandum som nu offentliggörs och finns tillgängligt via Bolagets (www.katalysen.com), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor från och med den 25 mars 2022, då anmälningsperioden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

  • Anmälningsperiod: 25 mars – 10 april 2022.
  • Erbjudandepris: 46 SEK per aktie.
  • Minsta förvärvspost: 100 aktier (motsvarande 4 600 SEK).
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 239 130 aktier, motsvarande cirka 11 MSEK (före emissionskostnader om cirka 1,9 MSEK). Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 73 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 8,0 MSEK.
  • Antal aktier innan nyemission: 5 081 865 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 234 MSEK.
  • Planerad första dag för handel: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 20 april 2022.
  • ISIN-kod: SE0016798045
  • Handelsbeteckning: KAV

För mer information om Katalysen, vänliga kontakta:
Peter Almberg, VD
Telefon: +46 76 860 37 00
E-post: contact@katalysen.com
Hemsida: 
www.katalysen.com

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta: 
Nordic Issuing AB
Telefon: +46 40-632 00 20
E-post:  info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

Katalysen Ventures AB (publ)
Katalysen Ventures är ett svenskt venture capital-bolag, grundat av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg, och är verksamt som en så kallad ”venture developer”. Detta innebär att Katalysen investerar sin expertis för att sänka kundbolags risknivå i utbyte mot aktieoptioner i kundbolagen. Katalysen har elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Katalysen har hittills investerat sin expertis och sitt kapital i 25 verksamheter.