Katalysen Ventures AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Katalysen Ventures AB (”Bolaget” eller ”Katalysen”) är ett svenskt investeringsbolag, eller en så kallad ”Venture Developer”, med fokus på unga bolag där man kan addera värde och tillväxt genom aktivt arbete och tillförsel av kapital.

Katalysen grundades 2007 under namnet Katalysen & Partners av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg och har sedan 2015 byggt upp sin verksamhet som en Venture Developer med kontor i Stockholm och Genève.

Verksamheten går ut på att tillföra både kunskap, i form av aktivt arbete i kundbolagen, men också möjligheten att tillföra kapital för att få en positiv utväxling i bolagen. I utbyte mot detta erhåller Katalysen, förutom ett direkt ägande vid kapitaltillskott, även teckningsoptioner i kundbolagen.

Om Katalysen väljer att nyttja teckningsoptionerna övergår kundbolaget till att vara ett portföljbolag. Strategin med att erhålla optioner i ett tidigt skede medan man arbetar med bolaget ger en hävstångseffekt i sin initiala investering samtidigt som Katalysen får en begränsad finansiell risk.

Per den sista december 2021 innehöll portföljen 24 bolag[1], och portföljen med värdepapper samt optioner i dessa 24 bolag värderades vid den tidpunkten till cirka 182 MSEK.

Peter Almberg, VD för Katalysen Ventures AB, kommenterar
“Katalysen hjälper tillväxtbolag att växa och ökar sannolikheten för dem att lyckas genom att tillföra rätt expertis och erfarenhet, samt minska risken för investerare i dessa tidiga skeden. Vi samarbetar både med bolagen och dess investerare eftersom vi är av uppfattningen att samarbete leder till bättre resultat. För att erhålla så god avkastning som möjligt jobbar vi mycket med långsiktiga optioner, vilket ger oss önskad hävstång. Eftersom vi har varit verksamma i mer än fem år har vi lyckats bygga upp en portfölj på över 25 bolag, vilket ger oss önskad riskspridning.

I vår mening är Sverige bäst i världen på att skapa hållbara bolag och har ett ekosystem som gör detta möjligt. Vi har lagt grunden och nu ska vår tillväxtsresa påbörjas på allvar. Det är till denna resa vi nu bjuder in allmänheten. Ni är välkomna!”

Erbjudandet
Teckningstiden i Bolagets kommande nyemission inleds den 25 mars och avslutas den 10 april 2022. Emissionen avser endast nyemitterade aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 46 SEK per aktie och minsta teckningspost är 100 aktier, motsvarande 4 600 SEK. Erbjudandet omfattar som mest 239 130 aktier motsvarande en emissionslikvid om cirka 11 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,9 MSEK. Lägsta nivå för genomförandet av Erbjudandet är 73 procent, motsvarande cirka 8 MSEK av det totala erbjudandet om 11 MSEK.

Emissionslikviden är avsedd för investeringar i nya bolag (ca 35%), investeringar i befintliga portföljbolag (ca 35%), nyttjande av teckningsoptioner (10%) samt nyrekryteringar (20%).

Notering på Spotlight Stock Market
Katalysen Ventures AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 73 procent av emissionen (motsvarande cirka 8 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien
Kortnamn: KAV
ISIN för aktien: SE0016798045
Teckningskurs: 46 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningstid: 25 mars – 10 april 2022
Första dag för handel: Preliminär första dag för handel är 20 april 2022

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listings, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
listings@spotlightstockmarket.com

[1] Katalysen har per dagens datum 25 bolag i portföljen.