Kommuniké från årsstämma den 20 april 2023 i Railway Metrics and Dynamics AB (publ)

Vid årsstämma i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (”Bolaget”) som ägde rum den 20 april 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

  • Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör som varit verksamma under 2022 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 25 000 kronor till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget, och med ett belopp om 35 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare beslutade årsstämman i enlighet med framlagt förslag att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma (i) omvälja Howard McCall Jr., Jan Lindqvist, Irmhild Saabel och Helmuth Kristen till ordinarie ledamöter, (ii) utse Howard McCall Jr till styrelsens ordförande och (iii) omvälja Anders Eriksson till suppleant i Bolaget.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Anna Anderson till Bolagets revisor.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga förslagen till beslut vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, http://www.railwaymetrics.com/. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats, http://www.railwaymetrics.com/.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.