Kommuniké från årsstämma i Fractal Gaming Group AB (publ) den 19 maj 2022

Fractal Gaming Group AB (publ) har idag den 19 maj 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://group.fractal-design.com/. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2021
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte ska lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under 2021.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn     
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Magnus Yngen, Pernilla Ekman, Ola Nilsson, Hannes Wallin, Gustav Thott och Patrick Söderlund omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, som styrelseledamöter och Erik Stenberg nyvaldes som styrelseledamot. Magnus Yngen omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett auktoriserat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska justeras med löneinflation för tjänstemän om drygt 2 procent innebärandes att styrelsearvode ska utgå om högst 1 231 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 307 000 kronor till styrelseordföranden och 154 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Till bolagets revisor ska arvode utgå löpande enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedning. Det innebär att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2021 kvarstår oförändrade.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen innebärandes att en ny 11 § införs varigenom styrelsen tillåts samla in fullmakter samt bemyndigas att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) och emission av teckningsoptioner         
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, totalt fyra personer, och emission av högst 68 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 68 000 nya aktier i bolaget.

Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som kan emitteras enligt bemyndigandet får motsvara högst 10 procent av antalet utestående aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannes Wallin, VD och grundare, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post:
IR@fractal-design.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl.10:30.

Om Fractal
Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget grundades år 2010 och dess produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över. Fractal är marknadsledande inom datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Japan och i Norden, och innehar en topp tre-position globalt.
Fractal är noterat på Nasdaq First North Premier (FRACTL). Mer information finns på: https://group.fractal-design.com.