Kommuniké från årsstämman 2022 i Bricknode Holding AB (publ)

Årsstämma i Bricknode Holding AB (publ) hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Disposition av resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i ny räkning överföra årets förlust på -1 740 673 kronor.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Styrelsen

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med förslaget. Robert Lempka, Fanny Wallér och Stefan Willebrand omvaldes till styrelseledamöter. Robert Lempka omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, om arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande enligt följande:

  • 300 000 kronor till styrelsens ordförande;

  • 150 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bricknode.

Revisor

Stämman omvalde, i enlighet med förslaget, revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa två nya punkter i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får besluta om utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämma i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 6 § aktiebolagslagen, samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som får omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emitteras till marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.bricknode.com/sv/sidor/arsstamma-2022/, senast torsdagen den 2 juni 2022. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Kontakter

Bricknode

Stefan Willebrand, VD och grundare

stefan@bricknode.com

+46 8 122 086 87

Certified Adviser

Amudova AB  

+46 8 546 017 58

info@amudova.se

Om Bricknode

Bricknode är ett B2B-fokuserat SaaS-företag som tillhandahåller en skalbar, molnbaserad mjukvara som gör det möjligt för finansiella företag att lansera digitala produkter i snabb takt. Plattformen gör det enkelt för kunder att bygga eller utveckla nästan vilken finansiell produkt som helst med fullständig lösning för kapitalförvaltning, aktiehandel, fonder, utlåning och inlåning. Företaget erbjuder också outsourcinglösningar för back-office-administration. Bricknode grundades 2010 och stöder finansiella företag globalt. Läs mer på bricknode.comLinkedIn och Twitter.