Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 20 juni 2018

GoldBlue AB (publ) (“GoldBlue” eller “Bolaget”), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 20 juni 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades. 

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och med 60 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag, att omvälja Rune Löderup, Staffan Lindgren och Jesper Ramskov Jensen till styrelseledamöter samt nyvälja Harmen Brenninjmeijer. Rune Löderup omvaldes till styrelseordfö­rande. Till Bolagets revisor omvaldes Mazars Set Revisonsbolag. 

Stämman beslutade i enlighet med förslaget från bolagets huvudägare om bemyndigade för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt styrelsen förslag innebärande att aktiekapitalets gränser ändras till lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor och lägst antal aktier ändras till 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken. Vidare beslutade stämman att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med huvudägares förslag om emission av 2 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma bolagets helägda dotterbolag, GoldBlue Ltd, för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner i organisationen i enlighet med anvisningar från moderbolagets styrelse och innebär därmed en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Överteckning kan ej ske. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2020 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 5,00 kr per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna. Betalning ska vid överlåtelse erläggas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast två veckor från bolagsstämmans beslut men styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ger rätt till utdelning det år som de registrerats.

Stockholm 20 juni 2018-06-20

STYRELSEN

För mer information vänligen kontakta:

Douglas Adamsson, IR och Compliance

Email: ir@goldblue.eu

Tel: +46 (0)8 559 25 266 


Om GoldBlue AB (publ):

GoldBlues AB är starkt växande investeringsbolag som grundades 2013 av erfarna personer inom spel industry. Kärnverksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue AB via sina dotterbolag erbjuder ett av de bredaste utbuden av casinospel online och för mobiler. Bolaget inrita sig på tillväxtmarknader där dem stora tillväxten finns.