Kommuniké från årsstämma i PolarCool AB (publ)

Onsdagen den 17 maj 2023 hölls årsstämma i PolarCool AB (publ) (”Bolaget”) på Medicon Village i Lund. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

– Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

– Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar.

– För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Mats Forsman (omval), Gustaf Frithz (omval styrelseordförande), Håkan Samuelsson (omval) och Pär Carmonius (omval).  För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Ernst & Young AB, som har utsett Joakim Åström till huvudansvarig revisor (nyval).

– Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 563 000 och högst 22 252 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

– Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag: I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 20 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och grunden för emissionskursen vid utnyttjandet av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 – 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudsmällar. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.