Kommuniké från årsstämma i Skolon AB (publ)

Skolon AB (publ) har idag hållit årsstämma på NetPort, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 64% av bolagets aktier representerade. Den formella stämman avslutades med en presentation av bolagets vd Oliver Lundgren, där aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Vid stämman beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2024 ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Ulf Annvik, Maria Ericsson och Anders Jemail.

 

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, som meddelat att man även fortsättningsvis utser Henrik Rosengren till huvudansvarig revisor.

 

Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 425 000 kr per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000kr till ordinarie ledamot som ej är anställd i bolaget.

 

Samtliga beslut fattade vid stämman var enhälliga.

 

Protokollet i sin helhet finns tillgängligt på https://skolon.com/sv/bolagsstyrning/.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

 

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.