Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning

 

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Erik Kinnman, Jane Buus Laursen, Ulf Björklund, Gudrun Anstren och Gunnar Fernström. Ulf Björklund omvaldes som styrelseordförande.

 

Årsstämman beslutade vidare att ett arvode om fyra prisbasbelopp (2022 motsvarar det 193 200 kronor, exkl. sociala avgifter) ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode om två prisbasbelopp (2022 motsvarar det 96 600 kronor, exkl. sociala avgifter) ska utgå till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

 

Årsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor. RSM Göteborg KB har meddelat att auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 30 procent av det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. 

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022 kl 15,00 CEST.

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post ca@skmg.se