JS Security Technology Group AB genomför en företrädesemission om cirka 8,96 MSEK, emissionen är säkrad genom garanti

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i JS Security Technology Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 28 april 2022, beslutat att genomföra en nyemission av högst 6 890 436 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning skulle inbringa en emissionslikvid till Bolaget om cirka 8,96 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,3 kronor per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,87 MSEK, varav cirka 0,41 MSEK avser kvittning av lånefordran mot Bolaget, och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,75 MSEK. Således är motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen säkrad, Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Sammanfattning av villkoren

Företrädesemission av högst 6 890 436 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 8,96 MSEK, varav 0,41 MSEK tecknas genom kvittning av fordran mot Bolaget, före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 1,8 MSEK.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 9 juni 2022 erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,3 kronor per aktie.

Teckningsperioden i företrädesemissionen löper mellan den 13 – 28 juni 2022.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 0,87 MSEK, motsvarande cirka 9,7 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 6,75 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

JS Security bildades 2019 och är en cybersäkerhetskoncern med spetskompetens inom informations- samt datasäkerhet. Bolagets tjänster är baserade på decentraliserad lagring av information, filer och data, vilket gör att information, filer och data blir i det närmaste oåtkomlig för obehöriga.

Efter en intensiv utvecklingsfas har JS Security nyligen lanserat två tjänster kommersiellt; Security-as-a-Service (”Apex”) och Infrastructure-as-a-Service (”Anolyx”). Apex är en plattform som möjliggör för användaren att snabbt, säkert och integritetsskyddat lagra filer samt data i en decentraliserad lagringsmiljö. Anolyx är en tjänst riktad mot datacenter och större företag med egna system och egen serverlagring som syftar till att ge en stabil och säker decentraliserad lagringsinfrastruktur för att höja säkerhetsnivån. JS Security planerar att bygga upp en säljstruktur för att nå ut med Apex och Anolyx till så många kunder som möjligt.

För att säkerställa tillräckligt med rörelsekapital för att bygga upp en säljstruktur för Apex och Anolyx, samt för att kunna fortsätta utvecklingsarbetet, genomför Bolaget en företrädesemission om cirka 8,96 MSEK. Styrelsen i JS Security beräknar att emissionslikviden kommer att räcka i minst 12 månader.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

7 juni 2022 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
8 juni 2022 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
9 juni 2022 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
10 juni 2022 Beräknat datum för offentliggörande av memorandum
13-28 juni 2022 Teckningsperiod
13-23 juni 2022 Handel i teckningsrätter
Omkring 1 juli 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Shortly Law AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att framgå av det memorandum som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 10 juni 2022.

För frågor hänvisas till:

Pontus Wilgodt, tf VD
JS Security Technologies Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan som JS Security Technology Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022.

VIKTIG INFORMATION

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNANJURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-01 14:47 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Fler artiklar om JS Security