Kommuniké från årsstämma i Thunderful Group AB den 27 april 2022

Thunderful Group AB har hållit årsstämma den 27 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till stämmans förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 2 045 187 465 kronor inklusive årets vinst balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor
Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslut­ade om omval av styrelseledamöterna Mats Lönnqvist, Owe Bergsten, Tomas Franzén, Oskar Burman samt Cecilia Ogvall såsom ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelseledamöterna finns att tillgå via bolagets hemsida, www.thunderfulgroup.com.  

Mats Lönnqvist omvaldes som styr­el­sens ordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets re­visor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Patric Hofréus kom­mer framgent att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar eller för att utöka bolagets expansion på annat vis. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 21 064 380 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30 procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman samt samma utspädningseffekt på de nyckeltal för aktien som bolaget redovisar. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna.

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2022/2025 för vissa nyckelpersoner
Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2022/2025 för vissa nyckelpersoner genom emission av högst 270 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner. Mer information om det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet finns att tillgå via bolagets hemsida, www.thunderfulgroup.com.

Beslut om godkännande av nyemission

Årsstämman beslutade om riktad nyemission av högst 75 995 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 759,95 kronor, till teckningsberättigad (se nedan) som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

Under 2021 förvärvade Thunderful Group AB samtliga utestående aktier i den tyska spelutvecklaren och spelförläggaren Headup GmbH av Microcuts Holding GmbH (’’Säljaren’’). Enligt aktieöverlåtelseavtalet har Säljaren rätt till tilläggsköpeskilling förutsatt att vissa mål uppnås, vilket nu har skett. Tilläggsköpeskillingen ska delvis betalas i form av aktier i Bolaget. Den del av tilläggsköpeskillingen som ska utgå i form av aktier uppgår till 277 777,78 EUR, motsvarande 2 967 611 kronor omräknat enligt växlingskurs EUR/SEK per den 11 mars 2022.

Mer information om villkoren för nyemissionen finns att tillgå via bolagets hemsida, www.thunderfulgroup.com.

Besluten i sin helhet
De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.thunderfulgroup.com.  

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 april, 2022 kl.18:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.