LIPUM AB – kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande: Årsstämma i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 (”Bolaget”) hölls den 26 april 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utges i enlighet med förslag framlagt av valberedningen. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ulf Björklund till styrelseledamot och styrelsens ordförande samt omvälja Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström och Kristian Sandberg till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg ska vara huvudansvarig för revisionen.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post: einar.ponten@lipum.se
Mobil: +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Lipum AB

Styrelsen

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.