Lipum AB – delårsrapport för perioden januari – juni 2021

Pressmeddelande: Umeå, 27 augusti, 2021. Lipum AB publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2021. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell sammanfattning första halvåret 2021

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (13)
  • Resultat efter finansiella poster: -17 458 KSEK (-12 361)
  • Likvida medel per 30 juni: 68 729 KSEK (17 973)

Väsentliga händelser under första halvåret 2021

  • Kapitalanskaffning och notering vid Nasdaq First North Growth Market
  • Toxikologi- och säkerhetsstudier samt produktionsutveckling avancerade enligt plan
  • Organisationen förstärkt med nya medarbetare och styrelseledamöter

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga att rapportera

VD kommentar

Vårt mål är att kunna erbjuda ett läkemedel som ger bättre livskvalitet till barn och vuxna som drabbats av en kronisk inflammatorisk sjukdom. Den avgörande upptäckten som ligger bakom denna målsättning gjordes av Lipums grundare för drygt tio år sedan. Förutsättningarna för att kunna utveckla en ny behandlingsprincip har sedan undersökts i åtskilliga prekliniska studier. Följaktligen har vi utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 som är en antikropp, dvs ett biologiskt läkemedel, som ska blockera en tidigare förbisedd målmolekyl som kallas BSSL.

Lipum har nu kommit till ett skede då vi förbereder oss för kliniska prövningar och först handlar det då om att studera säkerhet och farmakokinetik på friska frivilliga försökspersoner. Viktiga delmål på vägen har uppnåtts under första halvåret. Toxikologi- och säkerhetsstudier pågår planenligt, liksom uppskalning av produktionsprocessen av SOL-116. Tillverkning i 500-liters volym, enligt de regelverk som gäller för läkemedelskvalitet (cGMP), kommer att starta inom kort. Därmed ska vi kunna följa vår plan och inleda kliniska prövningar under nästa år.

Pågående delsteg i utvecklingsarbetet är förhållandevis kost-samma, men tack vare en framgångsrik kapitalanskaffning i samband med vår notering på Nasdaq First North i april har vi finansiering till tredje kvartalet nästa år. Det stora intresset från såväl erfarna investerare som allmänheten i samband med noteringen var förstås stimulerande och viktigt. Ett annat kapitaltillskott på cirka fem miljoner kronor kom från Europeiska kommissionen efter slutredovisning av vårt Horizon 2020-projekt, som inleddes i slutet av 2018 och totalt innebar ett bidrag på 2,2 M€. Ur EU:s perspektiv var vårt projekt ett bra exempel på hur mjuk finansiering kan attrahera riskkapital och vår nästan omedelbara notering efter projektet sågs som en succé. Därför skrev och spred EU, via Cordis, en artikel om Lipum och projektet, på sex olika språk.

Vi har en tydlig strategi som utöver delmålet att så snart som möjligt starta kliniska prövningar även innefattar ett aktivt prekliniskt arbete för att utvärdera och exploatera läkemedelskandidaten SOL-116 för behandling av fler inflammatoriska sjukdomar. Detta bygger på våra tidigare resultat och bedömningen att verkningsmekanismen är bred och därför kan fungera vid behandling av flera olika inflammatoriska sjukdomar. I ljuset av detta var det glädjande att, det av Stiftelsen för Strategisk Forskning stöttade, projektet med Örebro universitet kring inflammatoriska tillstånd kunde starta under våren. Lipum är en av flera industripartners och engagemanget ligger i linje med vår intention att etablera samarbeten med såväl akademi som andra läkemedelsbolag, utöver de serviceföretag vi redan anlitar.

Den pågående pandemin har främst varit ett orosmoln när det gällt tillgången av material för produktionsutveckling, men genom god planering och bra insatser av såväl vår CMC partner Abzena som medarbetare har vi kunnat undvika förseningar. Vi är förstås fortsatt vaksamma på problem­atiken, men med aktuella förutsättningar bedömer jag att risken för allvarliga störningar är låg.

Betydelsen av erfarna och kompetenta medarbetare för att driva ett komplext läkemedelsprojekt kan inte nog understrykas och vi har under året ytterligare förstärkt vår organisation. Det är ett hängivet och mycket engagerat team som håller på att ta bolaget in i ett nytt skede, dvs klinisk fas. Jag är tacksam för alla dessa insatser och ser fram emot att kunna rapportera hur olika delmål uppnås under resten av året.

Det är också viktigt med engagerade ägare. Vi började året med 49 aktieägare som genom sina investeringar, engagemang och initierade råd har gjort våra tidigare framsteg möjliga. Under åren har jag blivit bekant med nästan alla och uppskattat dialogen. Efter vår notering i april har antalet aktieägare ökat till drygt tvåtusen och en del har redan hört av sig och bidragit med såväl frågor som förslag. Det sporrar och jag ser fram emot en fortsatt samverkan för att långsiktigt skapa en bra värdetillväxt för våra ägare.

Einar Pontén, VD

Länk till den fullständiga rapporten: Delårsrapport

För ytterligare information vänligen kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.