Lipum AB – kvartalsrapport för januari-mars 2022

Pressmeddelande: Umeå, 18 maj 2022. Lipum AB (publ) publicerar härmed kvartalsrapporten för perioden januari till mars för 2022. Nedan följer en kort sammanfattning. En fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell sammanfattning för perioden januari till mars 2022

  • Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
  • Resultat efter finansiella poster: -5 830 KSEK (-6 109)
  • Likvida medel per 31 mars: 27 971 KSEK (4 165)

Väsentliga händelser under perioden januari till mars 2022

  • GMP-tillverkning av SOL-116 till kliniska prövningar slutfördes framgångsrikt
  • Avtal med QPS Netherlands BV som inledde förberedelser inför Fas I-studie
  • Bolagets organisation för preklinisk utveckling förstärktes

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Vetenskapligt abstrakt accepterat av EULAR 2022, en europeisk kongress för reumatologi
  • Fortsatt samarbete med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet som beviljades ytterligare forskningsmedel från KK-stiftelsen

VD kommentar – ”På god väg”

Under kvartalet gjordes fler framsteg i förberedelserna inför start av klinisk prövning.

En viktig händelse i början av året var då vår läkemedelskandidat SOL-116 i sin färdiga formulering anlände från vår partner Abzena Inc i San Diego. Därefter tog Apoteket Laboratorier och Produktion i Umeå vid och genom aseptisk fyllning i småflaskor har vi nu tillgång till den produkt som ska användas vid kommande klinisk prövning. Såväl produktion som fyllning har skett enligt de kvalitetskrav som gäller för GMP, vilket innebär att även en omfattande dokumentation håller på att sammanställas. Den kommer senare att utgöra en del av underlagen för vår kliniska prövningsansökan tillsammans med till exempel resultat från tox- och säkerhetsstudier.

Parallellt med detta arbete slutförde vi utvärderingen av kliniska kontraktforskningsorganisationer (CRO) och valde partner för vår kommande Fas I-studie. Under mars slöts därför ett startavtal med det holländska bolaget QPS Netherlands. Kombinationen av kliniska faciliteter för både friska frivilliga och patienter samt den gedigna laboratoriekapaciteten gör dem till en utmärkt partner för studien. Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, först i människa, Fas I-studien syftar till att utvärdera säkerhet, tolererbarhet och farmakokinetik efter en dos SOL-116 och med doseskalering mellan 5-6 grupper med friska frivilliga. En grupp med patienter som har reumatoid artrit (RA) kommer att få en dos. Studien ska genomföras vid QPS-anläggningar i Groningen och Leeuwarden i Nederländerna.

Samtidigt med kliniska studier kommer vi även att fortsätta och i viss mån intensifiera det prekliniska arbetet. Målsättningen är att ytterligare stärka vår kunskap kring SOL-116s verkningsmekanism samt att verifiera möjligheterna att behandla fler sjukdomar. Därför har vi identifierat och prioriterat bland inflammatoriska sjukdomar av särskilt intresse. Sammantaget bedömer vi att denna strategi kommer leda till en intressant portfölj av både kliniska och prekliniska data som öppnar för möjligheter till samarbeten kring den fortsatta kliniska utvecklingen och även utlicensiering av indikationer vi inte driver vidare i egen regi. Därför har vi anställt ytterligare en forskare. Vi fortsätter också samarbetet med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet som beviljades ytterligare forskningsmedel från KK-stiftelsen. Detta projekt är fokuserat på sjukdomstillstånd med inflammatoriska orsaker.

Den senaste tiden har präglats av ytterligare oroligheter i världen, men vi har i stort sett kunnat fullfölja vårt arbete som planerat. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla medarbetare vars kompetens och engagemang gjort detta möjligt.

Einar Pontén, VD

Länk till den fullständiga rapporten: Kvartalsrapport

VD Einar Pontén kommenterar rapporten i en direktsänd webcast den 18 maj kl 14:00, länk.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, CEO
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.