Kommuniké från årsstämma i Touchtech den 13:e maj

På Touchtechs årsstämma i Göteborg den 13 maj 2022 togs följande enhälliga beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2021.

 • Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den till stämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 40 487 055 kronor. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021.

 • Stämman beslutade enhälligt att bevilja VD och styrelsens ledamöter ansvars­frihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2021.

 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av upp till 7 stämmovalda ledamöter

 • Stämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses

 • Stämman beslutade att ett fast arvode om tre prisbasbelopp ska utgå till ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga ledamöter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Det beslutades också att det inte utgår arvode för ledamöter anställda i bolaget.

 • Stämman beslutade också att i den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utanför styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen. Det beslutades också att det inte utgår arvode för ledamöter anställda i bolaget.

 • Stämman utsåg, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelseledamöter Mikael Palm Andersson (Omval), Mattias Wicksell (omval), Magnus Emilson (omval), Malin Zetterlund (omval), Johan Berndtsson (omval), Tord Dyrssen (omval) och Deniz Chaban (omval). Vidare utsåg stämman Mikael Palm Andersson till styrelseordförande.

 • Till revisor utsåg stämman Frejs Revisorer AB och den auktoriserade revisorn Ulf Johansson.

 • Det beslutades enhälligt att inte bemyndiga styrelsen att besluta om emission eftersom stämman inte ser ett behov av nytt kapital fram till och med nästa årsstämma.

 • Stämman beslutade att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra medarbetare av högst 144 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet – vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna – med högst 14 400 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, vd
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

Touchtech is a Swedish publicly traded SaaS-company with a vision to be the leading OmniChannel platform connecting brands, retailers, and consumers within the fashion and apparel industry to drive more sustainable sales and improve the buying experience.

Touchtech is a strategic and integrated technology platform of digital sales tools for wholesale and retail. The platform is already being utilized globally, by thousands of consumers and salespeople in over hundreds of retail stores and wholesale showrooms. Jack & Jones, Axel Arigato, J.Lindeberg and Vero Moda are some of the brands using Touchtech to bridge the gap between their physical and digital commerce.

Touchtech, founded 2008 by Deniz Chaban and Sebastian Hartman, has a strong corporate foundation with owners like Heartland – majority owner of e-commerce companies Zalando and Asos and the clothing company BESTSELLER. Learn more about Touchtech on www.touchtech.com