Kommuniké från årsstämma i Touchtech den 15:e maj

På Touchtechs årsstämma i Göteborg den 15 maj 2024 togs följande enhälliga beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2023.
  • Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den till stämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 13 256 305 kronor. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2023.
  • Stämman beslutade enhälligt att bevilja VD och styrelsens ledamöter ansvars­frihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2023.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av upp till 4 stämmovalda ledamöter
  • Stämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses
  • Stämman beslutade att ett fast arvode om tre prisbasbelopp ska utgå till ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga ledamöter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Det beslutades också att det inte utgår arvode för ledamöter anställda i bolaget.
  • Stämman beslutade också att i den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utanför styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen. Det beslutades också att det inte utgår arvode för ledamöter anställda i bolaget.
  • Stämman utsåg, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelseledamöter Mikael Palm Andersson (omval), Johan Berndtsson (omval) och Deniz Chaban (omval) och Ines Clark (nyval). Vidare utsåg stämman Mikael Palm Andersson till styrelseordförande.
  • Till revisor utsåg stämman Frejs Revisorer AB och den auktoriserade revisorn Ulf Johansson.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, vd
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

Touchtech is a SaaS platform with tools that assist salespeople to connect, present and do business with their customers. The platform is used globally, by thousands of consumers and salespeople in over hundreds of retail stores and wholesale showrooms. Jack & Jones, Axel Arigato, J.Lindeberg and Vero Moda are some of the brands using Touchtech to make selling easy and bridge the gap between their physical and digital commerce. Touchtech, a Swedish Fashion-Tech company, was founded in 2008 by Deniz Chaban and Sebastian Hartman. Since 2017 it is publicly traded on the Swedish stock exchange. Learn more about Touchtech on www.touchtech.com.

Fler artiklar om Touchtech