Touchtech: Delårsrapport Q2 2022

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 3126 (1906) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -973 (282) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till –1964 (-279) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,03) SEK

Antal aktier per 2022-06-30 uppgick till 11 085 332 (8 212 749)
(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 5741 (3082) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1390 (1126) TSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -3201 (50) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 (0,01) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3007 TSEK (-577 TSEK).

Antal aktier per 2022-06-30 uppgick till 11 085 332 (8 212 749)
(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Tecknade avtal med det danska modebolaget Zizzi
 • Cervera avser att utöka Touchtech till fler butiker

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser

VD har ordet

Nettoomsättningen ökade med 86% under det första halvåret och 64% under Q2, jämfört med samma perioder under 2021. Samtidigt ökade förlusten på grund av satsningar på försäljning, PR, marknadsföring och produktutveckling, vilket är i linje med det som tidigare kommunicerats.

Licensintäkterna under det andra kvartalet 2022 ökade med 80% jämfört med samma period föregående år. De snabbast växande licensintäkterna kom från våra nya lösningar för wholesale, vilket stod för 20% av de totala licensintäkterna. Lima som inte vidareutvecklats på många år, stod för knappt 1%. Lösningarna ämnade för butiker stod fortsatt för en klar majoritet av licensintäkterna.  

Ökningen av licensintäkterna kan framför allt hänföras till samarbetet med Bestseller-gruppen. Över 150 säljare från sex Bestseller-varumärken använder nu lösningarna för wholesale.

Samtidigt har Jack & Jones nyligen installerat ytterligare ca 50 stora touchskärmar med Touchtechs butikslösning. Det danska damvarumärket Zizzi har tecknat avtal om att börja använda Touchtech i sina butiker till hösten samt att befintliga kunder som Cervera och Axel Arigato har anslutit fler butiker.

Konsultationsintäkterna ökade med 63% under det andra kvartalet jämfört med föregående år, vilket också kan hänföras till avtalet med Bestseller om fortlöpande medfinansiering av produktutveckling för ca 500 TSEK per månad.

Det är fortsatt en tuff och osäker marknadssituation för våra potentiella kunder inom konfektionsbranschen. Som en konsekvens blir beslutsprocesserna längre. Vi är fast beslutna om att fortsätta investera under hösten på försäljning, marknadsföring, PR och kommunikation för att uppnå våra ambitiösa försäljningsmål och skapa varumärkeskännedom på den internationella marknaden. Vi har goda finanser för att uppnå våra mål, samtidigt som vi har en stor flexibilitet för att anpassa vår kostnadsmassa snabbt om det skulle krävas.

För fullständig kvartalsrapport: https://www.touchtech.com/corporate/

Touchtech bjuder in till web-konferens den 19 augusti 2021 kl 11:30-12:00 där VD kommenterar och svarar på frågor relaterat till delårsrapporten. Mer information för att anmäla sig till telefonkonferensen finns på bolagets hemsida: https://www.touchtech.com/corporate

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban

deniz@touchtech.com

Om Touchtech
Touchtech is a Swedish publicly traded SaaS-company with a vision to be the leading OmniChannel platform connecting brands, retailers, and consumers within the fashion and apparel industry to drive more sustainable sales and improve the buying experience.

Touchtech is a strategic and integrated technology platform of digital sales tools for wholesale and retail. The platform is already being utilized globally, by thousands of consumers and salespeople in over hundreds of retail stores and wholesale showrooms. Jack & Jones, Axel Arigato, J.Lindeberg and Vero Moda are some of the brands using Touchtech to bridge the gap between their physical and digital commerce.

Touchtech, founded 2008 by Deniz Chaban and Sebastian Hartman, has a strong corporate foundation with owners like Heartland – majority owner of e-commerce companies Zalando and Asos and the clothing company BESTSELLER. Learn more about Touchtech on www.touchtech.com

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:
Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 5 741 TSEK vilket är en ökning med 2 659 TSEK eller 86,3% mot föregående år.

Touchtech har under samma period enligt plan ökat sina kostnader med 4 290 TSEK. Personalkostnader har ökat med ca 1 300 TSEK plus att externa säljkonsulter har hyrts in för ett belopp om ca 1 350 TSEK. Kostnader relaterad till marknadsföring, PR och kommunikation har ökat med ca 770 TSEK. Rese- och logi-kostnader har ökat med ca 230 TSEK. Då organisationen vuxit i antal medarbetare samt fler användare av våra tjänster har kostnaderna för diverse olika programvaror, förbrukningsmaterial och moln-tjänster ökat med ca 500 TSEK.

Likviditet och finansiering
Touchtechs banktillgodohavanden uppgick efter första halvåret till 34,6 MSEK (9,2 MSEK per 30 juni 2021). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 1 MSEK att tillgå.

Touchtech har räntebärande skulder om 1,0 MSEK (2,1 MSEK per 30 juni 2021).

Aktivering av FoU
Touchtech har under årets första halvår balanserat totalt 7 965 TSEK avseende lönekostnader samt kostnader för underkonsultationer för utvecklingsarbete. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 30 juni 2022 till 17,8 MSEK (9,2 MSEK). 

Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med avskrivningar om 1 768 TSEK (1 006 TSEK). Av dessa avser 1 728 TSEK (938 TSEK) avskrivningar på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten
Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs revisorer.

Aktien
Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod SE0010414482.

Antal aktier
Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 11 085 332stycken utestående aktier.

Nästa rapporteringstillfälle
Delårsrapport Q3 2022 publiceras den 31 oktober 2022.