Kommuniké från årsstämma i Touchtech den 18:e maj

På Touchtechs årsstämma i Göteborg den 18 maj 2018 togs följande enhälliga beslut:

  •  Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2017. 
  •  Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den till stämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 9 424 344 kronor. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2017. 
  •  Stämman beslutade enhälligt att bevilja VD och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2017. 
  •  Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av upp till 5 stämmovalda ledamöter 
  •  Stämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses 
  •  Stämman beslutade att ett fast arvode om två prisbasbelopp ska utgå till ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga ledamöter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. 
  •  Stämman utsåg, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelseledamöter Gösta Blomqvist (omval), Bengt Nilsson (omval), Jörgen Weiss (omval), Björn Westman (omval). Vidare utsåg stämman Gösta Blomqvist till styrelseordförande och till revisor utsåg stämman den auktoriserade revisorn Zlatan Mitrovic, från Grant Thornton. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, vd
deniz@touchtech.com
031-75 73 260