Kommuniké från årsstämma i Veteranpoolen AB den 9 juni 2021

Veteranpoolen AB (”Bolaget”) höll under onsdagen den 9 juni 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.veteranpoolen.se.
 

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 2,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utbetalning fastställdes till den 11 juni 2021 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 16 juni 2021.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 153 100 kronor till styrelsens ordförande och med 122 500 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
För ytterligare information kontakta:

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se