Kommuniké från årsstämma i Veteranpoolen AB (publ)

Veteranpoolen AB (”Bolaget”) höll under torsdagen den 18 juni 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.veteranpoolen.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om antagande av ny valberedningsinstruktion.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagsstämma även ska kunna hållas i Göteborg. Stämman beslutade vidare om justeringar av bestämmelsen om deltagande i bolagsstämma med anledning av kommande ändringar om avstämningsdag för bolagsstämma.

För ytterligare information kontakta:

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se