Kommuniké från årsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2018-05-24

  •   Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande att leda årsstämman
  •   Vid stämman var 3 131 921 (58,90 procent) aktier av totalt 5 314 450 aktier representerade.
  •   Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag
  •   Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag
  •   Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
  •  Stämman fastställde styrelsens arvode till sju prisbasbelopp varav ordförande med tre prisbasbelopp och ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning. 
  •  Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Peter Augustsson (omval), Peter Enoksson (omval), Finn Gramnäs (omval), Bo Hedfors (omval) samt Susanne Jannesson (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Peter Augustsson.
  •  Stämman valde Grant Thornton Sweden AB till revisionsbolag. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Zlatan Mitrovic utsetts till huvudansvarig revisor.
  •  Stämman beslutade om emission av högst 109 014 teckningsoptioner enligt i kallelsen infört förslag. Priset för optionen är 1,45 kronor och teckningskursen är 50,90 kr. De huvudsakliga villkoren för teckningsoptionerna framgår av kallelsen till årsstämman.

Alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta:

Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare upplysningar:
Kontakta VD Anders Johansson på 0708-39 36 93 eller anders@smoltek.com

Om Smoltek 
Smoltek grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 48 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan 2018-02-26 under benämningen SMOL.