Gold Town Games gör en företrädesemission på 7,4 MSEK för att öka tillväxttakten

Styrelsen i Gold Town Games AB (publ) (org.nr 559000-7430) har den 24 maj 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 2 366 376 aktier och kan inbringa bolaget 7 454 084,40 SEK vid full teckning.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 2,1 MSEK. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare Vision Invest AB men också Robert Wahlström genom bolag, samtliga i bolagets styrelse, verkställande direktör och grundare Tomas Nordström. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

I det fall emissionen blir övertecknad, och om styrelsen finner det lämpligt, kan ytterligare högst 400 000 aktier till teckningskurs 3,15 SEK per aktie komma att emitteras. Tilldelning av dessa aktier kommer att ske till de som lämnat teckningsförbindelser och som inte fått full tilldelning i företrädesemissionen. Denna emission kan vid fullt utnyttjande tillföra bolaget ytterligare 1 260 000,00 SEK.

– Emissionen genomförs för att stärka bolagets likviditet och möjliggöra en offensivare marknadsföring av World Hockey Manager och framgent World Football Manager. Vi är mycket positiva till det siffror och det resultat som bolaget nått sedan lanseringen av World Hockey Manager. För att bolaget skall kunna öka tillväxttakten och fortsätta sin resa mot visionen; att
vara världsledande inom mobila sportmanagerspel är vår bedömning att detta ytterligare kapital behövs, säger styrelseordförande Magnus Orregård.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 31 maj 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 maj 2018.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 juni 2018 till och med den 18 juni 2018. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs
Teckningskursen är 3,15 SEK per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 4 juni 2018 till och med 14 juni 2018. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 31 maj 2018. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas de som lämnat teckningsförbindelser. Vid överteckning kommer styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission i enlighet med beskrivningen i det inledande stycket. I det fall överteckning sker av såväl företrädesemissionen samt övertilldelningsemissionen sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.