Företrädesemission i Gold Town Games övertecknad

Styrelsen för Gold Town Games AB (”Bolaget”) beslutade den 21 juni 2021 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 12,5 MSEK, även allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Emissionsbeslutet togs med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2020. 

Emissionen omfattade som högst 7 814 215 nya aktier och skulle inbringa Bolaget 12,5 MSEK vid full teckning. Teckningskursen var 1,60 SEK per aktie. För varje fyra befintliga aktier erhöll innehavaren rätt att teckna en ny aktie. Teckningsperiod för deltagande i emissionen löpte från den 1 juli till och med den 15 juli 2021. Totalt efterfrågades aktier för cirka 15,45 MSEK, vilket innebar att företrädesemissionen tecknades till sammanlagt 124 procent, motsvarande en överteckningsgrad av 24 procent. Emissionen tecknades till 78 procent genom utnyttjande av företrädesrätter.

– Vi är väldigt glada för det fortsatta förtroendet från både gamla som nya aktieägare. Kapitaltillskottet möjliggör att vi kan producera de tre planerade managertitlarna till Amerikansk Fotboll, Landhockey och Baseball. Fler titlar, mer användardata och våra dotterbolags inspel kommer att göra plattformen ännu bättre. Kapitalet innebär också att vi kan intensifiera arbetet med affärsutveckling till befintliga spel och förhoppningsvis även addera ytterligare titlar till vår katalog, säger bolagets VD Pär Hultgren.

 

– Genom den lyckade emissionen kan även GTG Publishing förbättra processerna och öka marknadsföringen av bolagets produkter. Målsättningen är att genom ett ökat antal användare höja bolagets omsättning och vinst, avslutar Hultgren.
 

Eminova Fondkommission var Bolagets emissionsinstitut. Bolagets aktie är noterad vid NGM Nordic MTF.
 

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-21 12:13 CET.

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team bestående av 16 medarbetare producerar och publicerar World Hockey Manager och World Football Manager. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också de kommande managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.