#21-72  Företrädesemission i Gold Town Games AB

Styrelsen i Gold Town Games AB (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från årsstämman den 17 juni 2021.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 juni 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 juni 2021. Avstämningsdag är den 29 juni 2021.

En (1) befintlig aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Teckningskursen är 1,60 SEK per aktie.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 1 juli 2021 till och med den 15 juli 2021. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME under perioden från och med den 1 juli 2021 till och med den 12 juli 2021. Handel i betalda tecknade aktier (BT) äger rum på Nordic SME från och med den 1 juli 2021 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 24 juni 2021.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Gold Town Games TR

Kortnamn: GTG TR

ISIN-kod: SE0016276075

FISN-kod: GOLDTOWNGA/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2021-07-01

Sista dag för handel: 2021-07-12

Instrument-ID: 85A5                     

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 31 256 862

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Gold Town Games BT

Kortnamn: GTG BT

ISIN-kod: SE0016276083

FISN-kod: GOLDTOWNGA/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2021-07-01

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelandeserie

Instrument-ID: 85A4                    

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 7 814 215

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.