Kommuniké från årsstämman 2024 i Biofrigas Sweden AB

Idag, den 12 juni 2024, hölls årsstämma i Biofrigas Sweden AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med två och ett halvt (2,5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Göran Arnkil, Åsa Burman, Sara Davidsson, Per Hildor och Jan Lindström som ordinarie styrelseledamöter. Jan Lindblom omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja Deloitte AB, som meddelat att Pernilla Rehnberg fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor av Deloitte.

Fastställande av valberedningens arbetsordning

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till valberedningens arbetsordning, vilken är förändrad från föregående år på så sätt att minsta storlek för valberedning justeras från fyra till tre ledamöter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.biofrigas.se.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas
Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.