Kommuniké från årsstämman i IRRAS AB (publ) den 24 maj 2022

IRRAS AB (publ) har den 24 maj 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021. Det beslutades att ingen utdelning ska utgå för 2021 samt att disponibla vinstmedel per 31 december 2021 skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter. Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 2 116 000 kronor, varav 540 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För styrelseledamot som inte är anställd i koncernen och som är bosatt i USA utgår ett extra arvode på 106 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet utgår arvode med 130 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor den andra ledamoten. För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till den andra ledamoten. Ingen ersättning kommer att utbetalas för arbete i övriga utskott.

Det beslutades att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Anita Tollstadius, Eva Nilsagård och Catherine Gilmore-Lawless. Marios Fotiadis valdes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Stefan Lundberg som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på IRRAS AB:s webbplats, www.irras.com.

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:

USA
Will Martin
VD

ir@irras.com

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations

sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl. 12.15 (CET).