Kommunike från årsstämman i Zoomability Int AB (publ) 4 juni 2020

På årsstämman fattades förjande beslut:

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. 

 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. 
 • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. 
 • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
 • Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Karl Axel Sundkvist, Christian Kronegård, Ted Tigerschiöld, Pehr-Johan Fager samt nyval av Luca Di Stefano. Beslutades att Karl Axel Sundqvist fortsätter som ordförande för bolaget.
 • Till revisor valdes Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton Sweden AB har meddelat bolaget att Jimmy Nybom, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.
  Kort beskrivning av Luca Di Stefano:Luca Di Stefano, är  investerare och har lång erfarenhet av styrelseuppdrag samt grundare av flertalet bolag inom media och IT. Bolag som både har noterats och köpts upp.  Luca har haft en aktiv roll som VD/Operativt ansvarig och i olika  styrelsen för olika tillväxtbolag sedan 2017. Kommer senast från posten som delägare och VD för den digitala marknadsföringsbyrån Brandson AB som senare köptes upp av Defsio media AB.   
 • Stämman beslutade om kvittningsemission av upparbetade styrelsearvoden enligt nedan:
  Beslut om kvittningsemission innebärande att öka bolagets aktiekapital med högst 59 907,02 kronor genom utgivande av högst 19 969 nya aktier till en teckningskurs om 3,26 kronor per aktie på i huvudsak följande villkor. Bolaget tillförs det totala beloppet, inklusive överkurs, 65 098,94 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen (avrundat uppåt till närmaste två hela decimaltecken) för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de senaste trettio handelsdagarna närmast före den 4 juni 2020. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Karl Axel Sundkvist (9 985 aktier), Christian Kronegård (4 992 aktier) och Ted Tigerschiöld (4 992 aktier). Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 4 juni 2020. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt om 65 098,94 kronor. Överteckning kan inte ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning och emissionskostnader för bolaget är beräknad till ca 10 000 kronor. Motivet till föreslagna emission är att styrelsen finner det gynnsamt och till nytta för bolagets ekonomiska ställning att reglera skuld om 65 098,94 kronor genom kvittning. Emissionskursen är enligt styrelsen fastställd på ett marknadsmässigt sätt mot bakgrund av att priset per aktie föreslås fastställas till en volymviktad genomsnittskurs utan emissionsrabatt.
  Föreslagna tecknare i kvittningsemissionen, inkluderat dess ev. närstående, deltog inte i att rösta i beslutet. 
  Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma emittera nya aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant, kvittning eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten. Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

 

För mer information kontakta: 

Pehr-Johan Fager
VD Zoomability Int AB

pj@zoomability.com
0709-203961
                        

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.