Kommuniké från Bio-Works Technologies årsstämma 2021

Bio-Works Technologies årsstämma ägde rum den 21 maj 2021. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.

Mot bakgrund av rådande situation till följd av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart med poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020. 

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, Johan Sedihn samt Patrick Van de Velde. Peter von Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att 180 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Leonard Daun kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman antog principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2022. 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning med anledning av vissa förändringar i lag. 

Protokoll från årsstämman kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida.

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-21 15:31 CET.

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: jonathan.royce@bio-works.com, telefon: +46 70 1434143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.